Μετά το διαζύγιο τι;

Ο Σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ είναι μια ένωση προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2006.

Ο ΓΟΝ.ΙΣ πιστεύει και με τις ενέργειές του υποστηρίζει, ότι για την αρμονική και ολοκληρωμένη ανατροφή του παιδιού είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονέων ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση (εντός ή εκτός γάμου, ή από ελεύθερη ένωση).

Στόχοι του συλλόγου, ενδεικτικά, είναι:

 • Η προώθηση και καθιέρωση της κοινής γονικής μέριμνας για τα παιδιά (εντός ή εκτός γάμου ή ελεύθερης ένωσης), δηλαδή συνδιαχείριση / συνεκπροσώπηση / συνεπιμέλεια όσο διαρκεί η συγκατοίκηση των γονέων, αλλά και μετά την τυχόν λύση της.
 • Η πραγματική ισότητα των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους.

 • Η ανάδειξη των κατάλληλων συμπεριφορών, από τα μέλη της οικογένειας, στην ανατροφή των παιδιών

 • Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδών, όπως αυτά προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του παιδιού και τις διεθνείς συμβάσεις

 • Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων (πατέρα και μητέρας)

 • Η προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών

Ο Σύλλογος βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά εργασίας από τα μέλη του.

Τα λειτουργικά έξοδα του συλλόγου καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών, δωρεές, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων κ.α. που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.

Ο σύλλογος σήμερα λειτουργεί σε διάφορους νομούς με την νομική μορφή αδελφών Σωματείων.

Τα μέλη του Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ, άντρες και γυναίκες, υποστηρίζουν το δικαίωμα των παιδιών να απολαμβάνουν φροντίδας και από τους δύο γονείς, και μετά το διαζύγιο. Πρακτικά υποστηρίζει συμβουλευτικά όσους επιθυμούν την κοινή επιμέλεια των παιδιών τους, και θεσμικά ενεργεί για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομικού πλαισίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σκοπός

Σκοπός του συλλόγου είναι η πανελλαδική και διεθνής εκπροσώπηση και ο συντονισμός των προσπαθειών συλλόγων εθελοντών για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του παιδιού και τις διεθνείς συμβάσεις, ιδίως αυτή της Νέας Υόρκης για τα δικαιώματα του παιδιού, η προστασία του παιδιού και της φυσιολογικής παιδικής ανάπτυξης, η εισαγωγή της παιδοκεντρικής αρχής στην οργάνωση και λειτουργία του κοινωνικού και νομικού οικοδομήματος της χώρας, η προστασία των οικογενειακών σχέσεων, αυτών που ήδη δημιουργήθηκαν, αυτών που πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που πρέπει να δημιουργηθούν, η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων για όλα ανεξαρτήτως των παιδιά, ανεξάρτητα αν κατάγονται από γάμο ή ελεύθερη ένωση ή εκτός γάμου, η πραγματική ισότητα των δύο φύλων και ισονομία τόσο σε δικαιώματα όσο και σε υποχρεώσεις, η συμφιλίωση της οικογένειας, η κοινή γονική μέριμνα για τα παιδιά (εντός ή εκτός γάμου ή ελεύθερης ένωσης), δηλαδή συνδιαχείριση / συνεκπροσώπηση / συνεπιμέλεια όσο διαρκεί η συγκατοίκηση των γονέων αλλά και μετά την τυχόν λύση της, εναλασσόμενη κατοικία για το παιδί για μεγάλα διαστήματα όταν οι γονείς δεν συγκατοικούν, η προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας, από οποιοδήποτε και αν προέρχεται, υλική, ψυχολογική, σεξουαλική ή άλλη, η προώθηση αρχών πολιτισμού κοινωνικής παιδείας και εθελοντισμού, ώστε άντρες και γυναίκες σαν ίσοι προς ίσους ν’ αποφασίζουν από κοινού για το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους, η συνταγματική προστασία της πατρότητας όπως προστατεύεται η μητρότητα και η παιδική ηλικία από το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ίση φορολογική και επιδοματική μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων, τόσο όσο οι γονείς συγκατοικούν όσο και μετά τη λύση της κοινής οικογενειακής ζωής, η εκπαίδευση των γονέων, η διατήρηση του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας, η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, η προαγωγή του πολιτισμού και διαλόγου, η δημιουργία και εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και σωματεία, όπως εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, βραβεύσεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και οποιαδήποτε κοινωφελή ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην ηθική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους, η συνεργασία με άλλους φορείς συλλόγους και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για την ανακούφιση παιδιών με προβλήματα υγείας, παραβατικής συμπεριφοράς κ.α., η ενημέρωση του κοινού, η ίδρυση πανελλαδικής τράπεζας αίματος στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Αθηνών, η σύσταση και συμμετοχή σε Πανελλήνιο Δίκτυο Συλλόγων γονέων – παιδιών με παρεμφερείς σκοπούς.

Μετά το διαζύγιο τι;

Η επίδραση του διαζυγίου, στο πρώην ζευγάρι και στα παιδιά ακόμα και εάν αυτά είναι ενήλικα, περιλαμβάνει διαμάχες μεταξύ των μελών της οικογένειας και άγχος για τη μετά το διαζύγιο προσαρμογή.

Οι χρόνιες επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας ενός ή περισσοτέρων μελών της οικογένειας, την επιδείνωση των οικογενειακών σχέσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί και την αλλαγή στη στάση των παιδιών απέναντι στο γάμο και τη δέσμευση.
Προκειμένου να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν οι αρνητικές αυτές επιδράσεις, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής όλων των μελών της οικογένειας στη νέα κατάσταση.
Oι αντιδράσεις των παιδιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αντιδράσεις των ενηλίκων αλλά και τις συνθήκες που προηγούνται και έπονται του διαζυγίου.

Όταν τελικά εκδοθεί το διαζύγιο, ρυθμιστούν τα σχετικά με την  επιμέλεια, διατροφή και την επικοινωνία με τα παιδιά, οι πρώην σύζυγοι βρίσκονται μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση. Η πορεία εξαρτάται από το χαρακτήρα του ατόμου, από το πόσο είχε διαρκέσει ο γάμος, από το κοινωνικό περιβάλλον και τις δυνατότητες υποστήριξης που αυτό παρέχει, καθώς και το βαθμό αποδιοργάνωσης, που η κρίση του γάμου προκάλεσε στην προσωπικότητα του κάθε συζύγου. Επίσης  το γεγονός ότι το διαζύγιο σημαίνει ακόμα κοινωνικό στίγμα και ότι ανάλογα αντιμετωπίζεται ο διαζευγμένος και τα παιδιά διαζευγμένων γονιών, συχνά καθιστά αναγκαία την παρέμβαση τρίτων, ειδικών, τόσο σε προληπτικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο.

Ένα διαζύγιο βέβαια δεν σημαίνει πως η οικογένεια δεν υπάρχει πια. Απλά, η οικογένεια αλλάζει μορφή. Και σ’ αυτή τη νέα μορφή, όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να συνεχιστεί η ζωή με τις λιγότερες κατά το δυνατόν τραυματικές εμπειρίες.

Ανεξάρτητα από τους λόγους ή τις αιτίες του διαζυγίου το παιδί αγαπάει και τους δύο γονείς του. Οι γονείς είναι αναντικατάστατοι στην ψυχή ενός παιδιού. Έχει ανάγκη και τους δύο το ίδιο. Έχει δικαίωμα να έχει και τους δύο, στο ίδιο ή σε διαφορετικά σπίτια.Όταν ένα παιδί προέρχεται από το προστατευτικό περιβάλλον της οικογένειας είτε είναι παιδί χωρισμένων γονιών θα απολαμβάνει τη φροντίδα δύο γονέων με ισότιμο και ισορροπημένο τρόπο, ώστε να αναπτυχθεί συναισθηματικά και ψυχικά χωρίς να αισθανθεί την απώλεια του ενός γονέα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι προτιμότερο για την εξέλιξη του παιδιού, να ασχολούνται και οι δύο γονείς μαζί του και το παιδί να έχει επαφή και με τους δύο. Η από κοινού επιμέλεια σήμερα έχει ως προϋπόθεση την καλή επικοινωνία των γονέων όσον αφορά το παιδί τους. Θα πρέπει να παραμερίζουν τις διαφορές τους και να συμβιβάζονται για χάρη του παιδιού. Έκτος αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, αν π.χ. ο γονέας ασκεί ψυχολογική ή σωματική βία στο παιδί, ή αν το παιδί βιώνει ακατάλληλες καταστάσεις στο σπίτι του, είναι καλύτερα για το παιδί να βλέπει και τους δύο γονείς του τακτικά, σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες, παρά να έχει περιστασιακή ή και καμία επαφή με τον ένα γονέα.

Ενημερωθείτε περισσότερο ΕΔΩ

ΠΗΓΗ

14 σκέψεις σχετικά με το “Μετά το διαζύγιο τι;

 1. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Μ,Μ,Ε.
  ΚΑΤΙ ΞΕΡΩ ΕΠΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΕΜΠΛΕΞΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
  ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΑΛΑ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ

  http://www.facebook.com/dimitrios.rellos#!/album.php?aid=2072805&id=1265922431&fbid=1544208206236

 2. Εξαιρετικό σιτε και πολύ χρήσιμο στις μέρες μας. Όταν το περιβάλλον ενός παιδιού δεν εχει αγάπη,τότε το καλύτερο είναι να χωρίσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι παύουν να είναι γονείς, παύουν να είναι σύζυγοι. Πολλές φορές αυτό είναι καλύτερο για το παιδί. Aς πετύχουν στο διαζύγιο τους.Η στέρηση του πατέρα έχει δραματικές επιπτώσεις – τόσο σ’ αυτούς που τον χάνουν όσο και στην κοινωνία ως σύνολο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ακόμη και ως ενήλικες. Τυχεροί είναι εκείνοι που, ως παιδιά βρέθηκαν σε υποστηρικτικό περιβάλλον. Μερικοί υποστηρίζουν, ακόμα και σήμερα, πως τα παιδιά δεν χρειάζονται τον πατέρα, πως οι μητέρες τα καταφέρνουν πολύ καλά και μόνες τους – όμως, αρκετά συχνά οι απόψεις αυτές εκφράζουν απλά και μόνο την ελπίδα και την παρηγοριά που γέννησε η ανάγκη…μιας άλλης μακρινής εποχής…
  Η συνεπειμέλεια, είναι η καλύτερη λύση για το παιδί,η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον του.Ταυτόχρονα δίνει και στους γονείς την ευκαιρία να παραμείνουν γονείς,έστω και σε διαφορετικά σπίτια.

  1. ΣΚΕΨΟΥ ΟΤΙ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.
   ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
   ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ’ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΕΙΓΩΝΤΟΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ .
   ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ.
   ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΑΙ ΠΩΣ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ.
   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑ.΄
   ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ.
   ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Μ.Κ.Ο ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ
   ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

   1. Από το σιτε τους προκύπτει ότι «…..Μόνο μας έσοδο είναι οι συνδρομές των μελών μας και οι χορηγείες των φίλων μας. Δεν εξαρτώμαστε από το κράτος, από πολιτικά κόμματα, από το κοινωνικό κατεστημένο (διάφορα ιδρύματα) και από κοινοτικά ή άλλα προγράμματα από επιδοτήσεις και ενισχύσεις.Για τα δικά μας παιδιά ορθώνουμε τη δική μας φωνή.» http://www.gonis.gr/index.php?pN=index&txtWebPageID=227
    Από ότι ξέρω οι επιδοτήσεις σε ΜΚΟ που γίνονται από δημόσιους φορείς και είναι φανερές και ελεγχόμενες από την Νομαρχία. Οπότε είναι δημοσίως φανερά τα έσοδα και τα έξοδα τους. Προφανώς οι συγκεκριμένοι δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από το «κοινωνικό» μηχανισμό των επιδοτήσεων, μέσω του οποίου λίγο – πολύ ελέγχεται η δράση των ΜΚΟ.

 3. Η κοινή επιμέλεια είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνει δυο γονείς να τα βρούν και να συμφωνήσουν. Γιατί να συμφωνήσει μιά μητέρα όταν ξέρει ότι αν χωρίσει θα τα πάρει όλα και κυρίως τα παιδιά ; Για να βοηθήσουν τους γονείς να συνεργάζονται όλες οι χώρες άλλαξαν την νομοθεσία τους και μόνο η Ελλάδα έχει ακόμα αποκλειστική επιμέλεια της μητέρας …

  1. Στην Ελλάδα κατα 99% η επιμέλεια πηγαίνει στη μητέρα (κάτι που μεταφράζω σαν¨ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΕΣ…) Την κοινωνική αδικία που δικαστική, νομοθετική και πολιτικη ηγεσία , διαπράττουν σε βάρος της πατρότητας, θα την «λουστούν» οι μελλοντικες κοινωνιες , οταν τα παιδιά μεγαλωμένα ΜΟΝΟ με τη μητρική φροντίδα γινουν ενηλικες και βγουνε στην κοινων’ια….

   1. Η στέρηση του πατέρα έχει δραματικές επιπτώσεις – τόσο σ’ αυτούς που τον χάνουν όσο και στην κοινωνία ως σύνολο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ακόμη και ως ενήλικες. Τυχεροί είναι εκείνοι που, ως παιδιά βρέθηκαν σε υποστηρικτικό περιβάλλον. Μερικοί υποστηρίζουν, ακόμα και σήμερα, πως τα παιδιά δεν χρειάζονται τον πατέρα, πως οι μητέρες τα καταφέρνουν πολύ καλά και μόνες τους – όμως, αρκετά συχνά οι απόψεις αυτές εκφράζουν απλά και μόνο την ελπίδα και την παρηγοριά που γέννησε η ανάγκη…μιας άλλης μακρινής εποχής…
    Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα αλλά αυτό είναι που δέχεται τις συνέπειες απο τα λάθη των γονέων του και της Πολιτείας. Αλήθεια ανατωτήθηκαν οι»αρμόδιοι»πόσες πιθανότητες έχουν τα δικά τους τα παιδιά να συναντηθούν με αυτά τα παιδιά – αυριανούς ενήλικες;

 4. AFAPHTE GIANNH
  ΑΥΤΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΩ
  ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΛΟ
  ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ [ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΥΟUΤUΒΕ]
  KARAMPINATOS DOLOS ΘΑ ΗΧΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΟ
  ΔΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ.
  ΩΣ ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ.
  Η ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ.ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ

  1. Συμφωνώ!!! Σκοπός τους είναι οι μονογονεικές οικογενειες που θα μεγαλώνουν παιδιά ΑΝΑΣΦΑΛΗ….Αυτα τα παιδιά μετέπειτα (σαν ενήλικες) θα προσφεύγουν να «καλύψουν» την ανασφάλεια τους, στο τζόγο με τα φρουτακια ΤΟΥΣ, στους εμπορους ναρκωτικών με τα ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ , και σε άλλα πολλά…. Παιδί με ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ = ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΜΕ «ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ»

   1. Προσοχή, ποιός είπε αγαπητέ Yannis ότι τα παιδιά σας ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια ; Την καινούργια αυτή παραξενιά επαναλαμβάνουν τα δύο τελευταία χρόνια η γενική γραμματεία ισότητας, ορισμένες οργανώσεις γυναικών και όσοι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Μήπως πεθάνατε όταν πήρατε διαζύγιο ; μήπως το παιδί σας δεν έχει πατέρα ; έχουμε τον «πολιτικό θάνατο» στην Ελλάδα όπως στην αρχαία Ρώμη ; Η αλήθεια είναι ότι το παιδί σας έχει μία ΔΙΠΥΡΗΝΙΚΗοικογένεια δηλαδή δύο γονείς και δύο σπίτια. Μην ξανα αναφερθείτε σε μονογονεϊκή οικογένεια, αφήστε τον όρο αυτό για τις/τους χήρες/ους και τα ορφανά καθώς και τα «αγνώστου πατρός» ή «μητρός»…

    1. Οπως το ακουσες Αλεξανδρα μονογονεική, σκέψου πόσα παιδιά βλέπουν πατερα ΜΙΑ φορά το χρόνο , και μετά αρχισε τετοιες συζητησεις……Ειτε χηρα , ειτε διαζευγμενη , μια μητερα με παιδι που βλεπει τον πατερα του ΜΙΑ φορα το χρονο , ειναι το ιδιο και το αυτο μακροπροθεσμα.
     Μην κολλας σε χαρακτηρισμους , το αποτελεσμα να βλέπεις και αυτο ειναι φοβασαι…..

     1. Με το διαζύγιο τερματίζεται ένας γάμος, όχι όμως και η οικογένεια. Τα παιδιά πάντα θα χρειάζονται και τους δύο γονείς να τα αγαπούν και να νοιάζονται γι’ αυτά. Γι’ αυτό έχουν ανάγκη από γονείς ικανούς να συνεργαστούν μεταξύ τους για να τα μεγαλώσουν. Είτε τα πάμε καλά με τον ή την πρώην σύζυγό είτε όχι, με κατανόηση αλλά και γνώση για το θέμα, η νέα αυτή αντίληψη των πραγμάτων μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να διαχειριστούν τα ενδεχομένως δηλητηριώδη συναισθήματα τα οποία τρέφουν για το διαζύγιό τους και να αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τις καθημερινές δοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται εξαιτίας αυτού. Απλά το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε προτεραιότητα το παιδί μας…
      Το θέμα όμως στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και στη μετέπειτα πορεία του ζωή δεν είναι να βρούμε ποιος φταίει, να τον συλλάβουμε και τον στείλουμε να δικαστεί στο δικαστήριο… απλά να επιτραπεί να χαρούμε όσο περισσότερο μπορούμε το ρόλο του γονέα. Απλά το αυτονόητο… δύο γονείς για κάθε παιδί καθημερινά … είτε είναι χωρισμένοι είτε όχι. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του (άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού 1989 ΟΗΕ )… στο ίδιο είτε σε διαφορετικά σπίτια… Επομένως η έννοια της μονογονεικής δεν υφίσταται (θάνατος ή αφάνεια). Το ότι το παιδί βλέπει μία φορά τον χρόνο τον πατέρα του ή την μητέρα του δεν σημαίνει ότι έχει έναν γονέα εν ζωή. Σημαίνει όμως σοβαρά λάθη των γονέων και της πολιτείας που το επιτρέπει. Είναι υποκρισία και μας αφορά όλους…

 5. EKTOS ΔΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΜΙΔΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
  ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΑΝ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΠΟ
  ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΜΟΥ.
  ΟΠΩΣ ΕΓΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΝΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ.
  [ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ]
  ΝΑ ΤΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΩΣ ΑΝΑΔΕΛΦΟ ΕΘΝΟΣ

 6. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις ! Το παιδί μου έχασε τον πατέρα του πριν 3 χρόνια. Διαμαρτύρεται ότι τα άλλα παιδιά έχουν τον πατέρα τους και αυτό όχι.Το παρηγορώ λέγοντας του ότι και τα παιδιά χωρισμένων γονιών δεν έχουν κι αυτά τον πατέρα τους.Δεν είναι το ίδιο απαντά.Εκείνα γνωρίζουν ότι ζει ο πατέρας τους και κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα είναι μαζί.Μπορούν να του μιλήσουν ενώ για εμάς είναι αδύνατο.Ο ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας δεν περιλαμβάνει τις χωρισμένες ελληνίδες καπάτσες μαμάδες.Μονογονεϊκή είναι η οικογένεια στην οποία δεν υπήρξε ποτέ ο ένας από τους δύο γονείς είτε γιατί πέθανε είτε επειδή το παιδί γεννήθηκε εκτός γάμου και κοινής συμβίωσης.Ας μη συγχέονται τα προσωπικά βιώματα με την πραγματικότητα.Όταν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι,η καλή ελληνίδα μαμά οφείλει να διαφυλάξει τη σχέση του παιδιού με τον πατέρα του αν πραγματικά νοιάζεται για το παιδί της.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s